13.04.2011 14:42


Pred voľbami rektora sa diskutuje o úlohe univerzity v spoločnosti

Autor: Natália Saganová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Na to, akú úlohu má v spoločnosti univerzita zastávať, existuje nespočetne veľa názorov. K téme sa vyjadrila prorektorka pre výskum a vedu Jana Musilová, ale aj kandidáti na rektora.

Kandidáti na rektora Masarykovy univerzity. Autor: www.lemur.muBrno - Masarykova univerzita je jednou z najvýznamnejších vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v Českej republike a uznávanou stredoeurópskou univerzitou s demokratickými tradíciami, presadzovanými už od jej založenia v roku 1919. Názory na úlohu univerzity a jej postavenie v spoločnosti sa rôznia.

Prorektorka pre vedu a výskum Jana Musilová si myslí, že charakterizovanie roly univerzity nevyžaduje formuláciu žiadnej zvláštnej vízie. „Je to jednoduché: intelektuálna, kultúrna a v tesnej náväznosti aj hmotná a spoločenská úroveň  národa, sú určované jeho vzdelanosťou.“

V dlhodobom pláne na obdobie 2011 – 2015 sa píše, že MU by mala byť výskumnou univerzitou s medzinárodne rešpektovaným výskumným programom, zreteľným profilom a výsledky výskumu viditelnými v európskom meradle. Taktiež má byť univerzitou, na ktorej je výuka založená na pôvodnom výskume a uskutočňovaná v súlade s medzinárodnými trendmi vysokoškolského vzdelania. To ju urobia atraktívnou pre študentov v stredoeurópskom regióne.

Tisíc krajov, tisíc mravov alebo každý kandidát na rektora má svoj názor

Každý kandidát na rektora má svoj vlastný názor na úlohu univerzity v spoločnosti. Ivan Holoubek zastáva názor, že univerzita by mala byť všeobecne rešpektovaná. „Dôležité sú dva body, výučba od kvantity ku kvalite, aby sme boli dobrou vedeckou univerzitou. Rektorát aj dekanát má slúžiť k tomu, aby sme mohli dobre učiť a dobre bádať.“

Ladislav Janíček si myslí, že zmena by mala nastať v tom, ako sa vyberajú študenti na univerzitu. „Myslím si, že skončila doba, kedy rozvoj spojujeme s počtom študentov. Je potrebné vyhľadávať dobrých študentov. Na to, aby sme získali takých študentov, musíme pre nich vytvoriť dobré podmienky.“

Jiří Zlatuška má trochu odlišný názor: „Je dôležité zdôrazňovať úlohu univerzity pre spoločnosť, nie len pre študentov. Produkuje ľudí, ktorí vedia kriticky myslieť. Je potrebné zachovať tradičnú štruktúru univerzity, fakúlt. Rektor musí mobilizovať akademickú verejnosť.“ Podľa Zlatušky, univerzita musí robiť svoje činnosti tak dobre, ako si myslí, že to k univerzitným činnostiam patrí.

Podľa Mikuláša Beka s národným poslaním súvisí, či univerzita je výskumná. „Univerzita v pravom slova zmysle aspoň pre mňa je zariadenie, kde sa vzdeláva tým, že študenti sú uvádzaní do vedy, vedeckej práce. Že sa na nej podieľajú čo najskôr. Myslím si, že nie je potrebné čakať do doktorantského štúdia.“

Podľa Petra Dvořáka kategória výskumnej univerzity, do ktorej patrí Masarykova univerzita, môže mať dve podoby. „Predpokladá sa, že celá inštitúcia je pomerne úzko odborovo vymedzená, pripravuje odborníky pre jednu alebo niekoľko málo špecializácií a všetky jej súčasti majú približne rovnakú možnosť realizovať taký typ výskumu, ktorého výsledky sú porovnateľné.“ Taktiež predpokladá, že súčasné inštitúcie sú fakulty a odbory s veľmi rôznorodým typom vzdelania a výskumu.

Klíčová slova: Masarykova univerzita, rektorske voľby, úloha univerzity v spoločnosti

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.