16.03.2011 15:04


Mikuláš Bek: Východiskom jednania rektora musí byť predstava o dlhodobom cieli a trende

Autor: Natália Saganová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Mikuláš Bek je protektorom pre stratégiu a vonkajšie vzťahy a docentom Ústavu hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Masarykovy univerzity. Má členstvo v šiestich akademických orgánoch, v dvoch orgánoch filozofickej fakulty a nespočetné množstvo ocenení akademickou obcou. Teraz kandiduje na pozíciu rektora Masarykovej univerzity.

Mikuláš Bek, kandidát na rektora.Mikuláš Bek sa narodil 22. apríla 1964 v Šternberku, v okrese Olomouc. Magisterský titul získal na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne, dnešnej Masarykovej univerzite. V doktorskom štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. V roku 2004 získal habilitáciu na Masarykovej univerzite pre odbor muzikológia.

Od ostatných kandidátov sa líši tým, že  ho ako člena súčasného vedenia univerzity rektor Peter Fiala poveril vedením príprav Dlhodobého zámeru Masarykovej univerzity pre obdobie 2011-2015. Tento zámer je základným strategickým dokumentom univerzity pre nadchádzajúce obdobie.

Vo svojom programovom vyhlásení sa zaoberá svojím chápaním role rektora. Podľa Beka musí byť východiskom rektorovho jednania predstava o dlhodobom cieli a trende.  Predstavu potom ďalej na univerzite spoluvytvára, pregnantne formuluje a verejne prezentuje.

Jedným zo štyroch hlavných bodov Bekovho programového vyhlásenia je priorita vzdelania. Základnou a prvoradou úlohou každej univerzity by malo byť jeho poskytovanie študentom  v kvalitnej a nie len masovej forme. Preto je potrebné vytvárať a podporovať kultúru kvality štúdia. Tá sa podobne ako vedecká excelencia rozvíja v otvorenom prostredí na základne kritickej diskusie, hodnotenia na báze „peer review“ a v dialógu so študentami a vonkajšími aktérmi.

Bek sa zaoberá výskumom na univerzite, akademickou obcou a jej životom a v neposlednom rade  aj rozvojom a hospodárením univerzity. Najdôležitejšími myšlienkami vyhlásenia sú participovaný spôsob vedenia univerzity a prehĺbenie spolupráce s univerzitnými a s ďalšími výskumnými partnermi. Zaujíma sa aj o starostlivosť o vnútornú kultúru univerzity, etické aspekty a znižovanie byrokratickej záťaže.

 

Klíčová slova: Mikuláš Bek, rektor, univerzitné voľby, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.