Provozní řád

Půjčovna specializované techniky na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity

Čl. 1. Uživatelé půjčovny

Uživateli půjčovny jsou
 1. Studenti vybraných kurzů Katedry mediálních studií a žurnalistiky na základě seznamů potvrzených vyučujícími těchto kurzů,
 2. Studenti, kteří zpracovávají diplomovou práci, na základě potvrzení vedoucího práce,
 3. Ostatní studenti Masarykovy univerzity, kteří pro užívání získali souhlas od osoby oprávněné udělovat souhlas s užíváním půjčovny.

Čl. 2. Osoby oprávněné udělovat souhlas s užíváním půjčovny

 1. Ing. Rudolf Burgr (Vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky)
 2. Mgr. Leo Nitče (Odborný pracovník laboratoře AVC)
 3. Petr Barták (Technik multimédií)

Čl. 3. Registrace uživatelů

 1. Uživatelem půjčovny se stává fyzická osoba, která získala souhlas s užíváním půjčovny (je-li požadován, viz Čl. 1) a registrovala se prostřednictvím příslušného formuláře (Příloha č. 1)
 2. Registrace uživatelů platí po dobu, po kterou uživatel splňuje podmínky stanovené v Čl. 1.
 3. Pro ukončení studia předáním diplomu je nutné potvrzení půjčovny o vrácení vypůjčených věcí a vyrovnání všech dalších případných pohledávek vůči půjčovně.

Čl. 4. Služby půjčovny

 1. Služby půjčovny jsou bezplatné.
 2. Výpůjčky je možné si vyzvednout kdykoliv během půjčovní doby.

Čl. 5. Výpůjční řád

 1. Pro půjčování fondů půjčovny platí ustanovení Občanského zákoníku č.509/1991 Sb.,§ 659-662 Smlouva o výpůjčce. Uživatelé jsou povinni chránit vypůjčené věci před poškozením a ztrátou. Plně odpovídají za vrácení věcí v plně funkčním a neporušeném stavu.
 2. Při vypůjčování se uživatel prokazuje studentským průkazem.
 3. Uživatel je povinen půjčovat a vracet věci osobně.
 4. Vypůjčení věci uživatel potvrzuje podpisem ve výpůjční kartě, která slouží k evidenci výpůjček uživatele, veškerých jeho závazků a výpůjčních práv. Pokud si uživatel půjčuje některou z výpůjček uvedenou v Příloze č. 2, místo záznamu ve výpůjční kartě je s uživatelem sepsána Smlouva o výpůjčce. Vrácení výpůjčky je zaznamenáno do výpůjční karty, resp. Smlouvy o výpůjčce, na požádání je uživateli vydán doklad o vrácení.
 5. Podpisem výpůjční karty uživatel potvrzuje, že půjčovanou techniku překontroloval a přebral ve funkčním stavu.
 6. Půjčovna může požadovat okamžité vrácení výpůjčky před ukončením stanovené doby, jestliže je jí neodkladně potřeba na Katedře mediálních studií a žurnalistiky.
 7. Každý uživatel, který překročí výpůjční lhůtu, je povinen uhradit smluvní pokutu 50,- Kč za každou nevrácenou věc a pracovní den.
 8. V případě nevyrovnání závazků vůči půjčovně, nebude uživateli umožněna další výpůjčka.

Čl. 6 Výpůjční lhůty

 1. Standardní výpůjčky
  1. Výpůjční doba je max. 7 dní
  2. Prodloužení výpůjční doby je možné jen v případě, že o danou věc není zájem ze strany ostatních uživatelů

Čl. 7 Odpovědnost uživatele a způsob náhrady škody

 1. Uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůty a výpůjčky vracet včas. Pokud nedodrží vrácení ve stanovené době, je povinen zaplatit smluvní pokutu 50,- Kč za každou nevrácenou výpůjčku a den. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce nemá vliv na případný nárok na náhradu škody vůči uživateli v případě poškození nebo nevrácení vypůjčených věcí.
 2. Nevrácené výpůjčky vymáhá Masarykova univerzita soudní cestou. Náklady spojené s právním vymáháním vrácení výpůjček hradí uživatel.
 3. Uživatel je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození výpůjčky a ve stanovené lhůtě nahradit vzniklou škodu.
 4. O způsobu náhrady škody na výpůjčce rozhoduje vedoucí katedry, který může požadovat:
  1. V případě poškození věci uhrazení nákladů na opravu věci do výše 5 000 Kč.
  2. Při škodě způsobené pádem věci uhrazení nákladů na opravu věci do výše 25% nákladů na opravu věci.
  3. Finanční náhradu na pořízení nové věci v případě neopravitelnosti poškozené věci.
  4. Nahrazení poškozené, zničené nebo ztracené věci jinou nově zakoupenou věcí o stejných parametrech.

Čl. 8 Práva a povinnosti uživatele

 1. Při první registraci je uživatel povinen se seznámit s Provozním řádem půjčovny a Provozním řádem FSS, což stvrzuje podpisem na přihlášce uživatele půjčovny (příloha č. 1). Podpisem vzniká mezi uživatelem a Masarykovou univerzitou smluvní vztah.
 2. Pokud má uživatel zájem vypůjčit si některou z věcí uvedenou v Příloze č. 2, je povinen doložit, že má na své jméno uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 100 000 Kč.
 3. Pokud má uživatel zájem vypůjčit si některou z věcí uvedených v Příloze č. 2, je povinen den předem požádat o připravení výpůjčky na emailové adrese pbartak (zavinač) fss.muni.cz.
 4. Ztrátu studentského průkazu je uživatel povinen půjčovně okamžitě ohlásit, neučiní-li tak, nemůže půjčovna ručit za případné zneužití.
 5. Při závažném porušení či opakovaném porušování tohoto řádu může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven uživatelských práv.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 1. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci půjčovny lze podávat písemně nebo ústně vedoucímu katedry.
 2. Doplňky a změny Provozního řádu schvaluje děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
 3. Doplňky Provozního řádu jsou jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – Registrace uživatele půjčovny

Příloha č. 2 – Seznam věcí, na které se vztahuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu uživatel

Provozní řád Půjčovny specializované techniky Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity nabývá účinnosti dnem 22. února 2010.

V Brně dne 22. 2. 2010

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
děkan Fakulty sociálních studií

Příloha č. 1

Registrace uživatele půjčovny

Číslo přihlášky :
Příjmení a jméno:
Bydliště:
PSČ:
Datum narození: _ _ / _ _ / _ _ _ _
UČO:
E-mail:
Mobil:
Datum:
Podpis:

Příloha č. 2

Seznam věcí, na které se vztahuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu uživatelů (Povinnosti vztahující se k věcem z tohoto seznamu jsou definovány v Čl. 8 odst. 2 a 3)

Půjčení povoluje vedoucí katedry:

SESTAVA JVC

SESTAVA STISK1

SESTAVA STISK2

Půjčení povoluje Leo Nitče nebo Petr Barták:

Kompletní provozní řád aj s přílohami si si můžete stáhnout zde :